Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”    din Republica Moldova anunţă concursul de admitere la studii postuniversitare prin rezidenţiat pentru anul de studii 2018-2019

Admitere_Rezidentiat_2018_FB

Concursul de admitere în rezidenţiat se organizează pe specialități, conform planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2018, precum şi absolvenţii promoţiilor 2016 şi 2017, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru participare la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere în rezidenţiat Dosarul de concurs, care va include următoarele documente: 

  • cererea de înscriere la concursul de admitere;
  • actul de studii și suplimentul acestuia (original* și copie);
  • certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează. Certificatul medical va include obligatoriu şi rezultatele investigaţiei MRS, iar pentru specialitățile de profil chirurgical şi stomatologic – markerii hepatitelor virale (HBsAg, anti-HBcor sum, anti-HCV). Universitatea are dreptul şi poate organiza, la necesitate, un control medical suplimentar;
  • 6 fotografii identice 3×4 cm tip buletin;
  • curriculum vitae model Europass;
  • buletinul de identitate (original* și copie);
  • copiile publicaţiilor ştiinţifice;
  • certificatul de studii cu notele examenului de licență (original* și copie) și foaia matricolă (original* și copie), pentru absolvenții din România, promoția anului 2018, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  • certificat de căsătorie (original* și copie) sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

* Originalul se restituie candidatului după certificarea copiei documentului de către membrii Comisiei de admitere.

Înscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate în original, la Comisia de admitere în rezidenţiat (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Blocul didactic central).

 ***

Perioada de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere:

24 septembrie – 29 septembrie 2018

* * *

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

9.00 – 17.00

Pauza: 13.00 – 14.00

 

* * *

Planul de înmatriculare la studii postuniversitare de rezidențiat pentru anul de studii 2018-2019

(Anexă la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr. 979 din 24 august 2018)

* * *

Modelul fișei de înscriere la concursul de admitere în rezidențiat (.pdf)

* * *

Model CV:

descarcă .doc

vezi instrucţiuni de completare

* * *

Mărimea taxelor de studii în rezidențiat
pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019,
aprobate prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Farmacie

27.400

Stomatologie

30.800

inclusiv manoperele practice 3400 lei

* * *

Taxa pentru înscriere la concursul de admitere în rezidenţiat în anul 2018, aprobată prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018  -

100 lei

 * * *

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 884 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat

* * *

Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat

(Anexa la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.175P§2 din 23.12.2015)

* * *

Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

* * *

_______________________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare a se adresa Comisiei de admitere în rezidenţiat:

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 217

Tel. – (37322) 24-23-91; (37322) 20-51-53

www.usmf.md