AVIZ

Adunarea generală pentru rezidenţii anului I de studii 2018-2019 va avea loc pe 22 octombrie 2018, cu începere de la ora 1100, în Sala Senatului a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Prezenţa obligatorie.

Decanatul Rezidenţiat

______________________________________________________________

AVIZ

Repartizarea locurilor în cămin pentru rezidenţii anilor II-V de studii va avea loc pe 22 octombrie 2018, între orele 1400 – 1530, în blocul central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 113.

Decanatul Rezidenţiat

______________________________________________________________

AVIZ

Repartizarea locurilor în cămin pentru rezidenţii anului I de studii (2018-2019) va avea loc:

 • luni, 22 octombrie 2018, 1530 - 1800
 • marți, 23 octombrie 2018, 1430 – 1700
 • miercuri, 24 octombrie 2018, 1430 – 1700

Repartizarea va avea loc în Blocului central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, biroul 113.

Decanatul Rezidenţiat

______________________________________________________________

***

AVIZ

Candidaţii, care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat, vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii în instituţiile medico-sanitare.

Încheierea contractelor individuale se face în perioada 02.10.2018 – 08.10.2018 (inclusiv sâmbătă, 06.10.2018), Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

 * * * 

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termenul de plată: 02 – 08 octombrie 2018.

  * * *

Mărimea taxelor de studii în rezidențiat
pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019,
aprobate prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Farmacie

27.400

Stomatologie

30.800

inclusiv manoperele practice 3400 lei

 * * *

AVIZ

Se anunţă concurs suplimentar în rezidenţiat 2018 la locurile vacante conform specialităților:

 

 BUGET:

 • Anatomie patologică (Chişinău) – 7 locuri
 • Anestezie şi terapie intensivă (Bălti)  – 6 locuri
 • Anestezie şi terapie intensivă (Chişinău)  – 12 locuri
 • Boli infecţioase (Chişinău) – 1 loc
 • Epidemiologie (Chisinau)  – 4 locuri
 • Farmacologie clinică (Chişinău) – 4 locuri
 • Genetică medicală (Chişinău) – 2 locuri
 • Geriatrie (Chişinău)  – 3 locuri
 • Igiena (Chişinău)  – 7 locuri
 • Medicină de familie (Bălti)  – 13 locuri
 • Medicină de familie (Chişinău)  – 98 locuri
 • Medicină de laborator Medicină (Chişinău)  – 2 locuri
 • Medicină de urgență (Bălti)  – 7 locuri
 • Medicină de urgență (Chişinău)  – 11 locuri
 • Medicina muncii (Chişinău) – 4 locuri
 • Medicina nucleară (Chişinău) – 2 locuri
 • Medicina sportivă (Chişinău) – 1 loc
 • Nutriţie şi dietetică (Chişinău) – 1 loc
 • Pneumologie (Chişinău)  – 12 locuri
 • Psihiatrie (Chişinău) – 12 locuri
 • Reabilitare şi medicină fizică (Chişinău) – 6 locuri

CONTRACT:

 • Endodonţie (Chişinău) – 9 locuri
 • Parodontologie (Chişinău) – 6 locuri
 • Pedodonţie (Chişinău) – 8 locuri
 • Farmacie analitică (Chisinau)  – 5 locuri
 • Farmacie clinică (Chişinău) – 1 loc
 • Farmacie comunitară și de spital (Chişinău) – 3 locuri
 • Tehnologie farmaceutică industrială (Chişinău) – 4 locuri 

Cererile pentru participare la concursul suplimentar pot fi depuse pe 02.10.2018 şi 03.10.2018, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

  * * *

Persoanele admise la studii în rezidenţiat la specialităţi, la care instruirea se petrece la mai multe baze clinice, pot depune spre examinare cerere de repartizare la catedra dorită.

Cererile  pot fi depuse în perioada 02.10.2018 – 05.10.2018, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700(pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

 

***

 

În corespundere cu prevederile Legii nr.191 din 27.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative a fost modificată Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 și anume articolul 14 a fost completat cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

 

Articolul 14. Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor

 (4) Medicii şi farmaciştii admişi la studii de rezidenţiat cu finanţare de la bugetul de stat încheie cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale un contract privind instruirea în cadrul studiilor de rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii, conform regulamentului aprobat de Guvern.

(5) După absolvirea studiilor, medicii, farmaciştii şi lucrătorii medicali cu studii medii sînt obligaţi să activeze cel puţin 3 ani conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. La repartizarea medicilor de familie se ţine cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie, conform art.363.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(5), neîncadrarea la studii de rezidenţiat în Republica Moldova, precum şi nerespectarea clauzelor contractului menţionat la alin.(4) presupun restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical şi farmaceutic şi a costului studiilor de rezidenţiat, finanţate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Prezenta Lege a intrat în vigoare din 24 septembrie 2018.

*** 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”    din Republica Moldova anunţă concursul de admitere la studii postuniversitare prin rezidenţiat pentru anul de studii 2018-2019

Admitere_Rezidentiat_2018_FB

Concursul de admitere în rezidenţiat se organizează pe specialități, conform planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2018, precum şi absolvenţii promoţiilor 2016 şi 2017, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru participare la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere în rezidenţiat Dosarul de concurs, care va include următoarele documente: 

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii și suplimentul acestuia (original* și copie);
 • certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează. Certificatul medical va include obligatoriu şi rezultatele investigaţiei MRS, iar pentru specialitățile de profil chirurgical şi stomatologic – markerii hepatitelor virale (HBsAg, anti-HBcor sum, anti-HCV). Universitatea are dreptul şi poate organiza, la necesitate, un control medical suplimentar;
 • 6 fotografii identice 3×4 cm tip buletin;
 • curriculum vitae model Europass;
 • buletinul de identitate (original* și copie);
 • copiile publicaţiilor ştiinţifice;
 • certificatul de studii cu notele examenului de licență (original* și copie) și foaia matricolă (original* și copie), pentru absolvenții din România, promoția anului 2018, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
 • certificat de căsătorie (original* și copie) sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

* Originalul se restituie candidatului după certificarea copiei documentului de către membrii Comisiei de admitere.

Înscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate în original, la Comisia de admitere în rezidenţiat (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Blocul didactic central).

 ***

Perioada de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere:

24 septembrie – 29 septembrie 2018

* * *

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

9.00 – 17.00

Pauza: 13.00 – 14.00

 

* * *

Planul de înmatriculare la studii postuniversitare de rezidențiat pentru anul de studii 2018-2019

(Anexă la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr. 979 din 24 august 2018)

* * *

Modelul fișei de înscriere la concursul de admitere în rezidențiat (.pdf)

* * *

Model CV:

descarcă .doc

vezi instrucţiuni de completare

* * *

Mărimea taxelor de studii în rezidențiat
pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019,
aprobate prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Farmacie

27.400

Stomatologie

30.800

inclusiv manoperele practice 3400 lei

* * *

Taxa pentru înscriere la concursul de admitere în rezidenţiat în anul 2018, aprobată prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018  -

100 lei

 * * *

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 884 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat

* * *

Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat

(Anexa la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.175P§2 din 23.12.2015)

* * *

Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

* * *

_______________________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare a se adresa Comisiei de admitere în rezidenţiat:

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 217

Tel. – (37322) 24-23-91; (37322) 20-51-53

www.usmf.md