Admiterea 2018

***

CAZARE

Studenţii, înmatriculaţi la anul I de studii, care necesită cazare în cămin, trebuie să se prezinte, pe 29 august 2018, ora 8:00, la Blocul de studii Nr.2 (Blocul Farmaceutic) str. Mălina Mică 66, et.1.

Acte necesare:

 • buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
 • dacă este cazul – acte care confirmă apartenența la categoria socială:
  • certificat despre componenţa familiei;
  • copia certificatului care confirmă gradul de dizabilitate a studentului sau a părinţilor;
  • copia certificatului de deces al părinţilor;
  • confirmare că fratele/sora e student/ă, etc.

***

LIVRAREA SETURILOR DE MANUALE

În zilele de 28, 29 și 30 august 2018, Biblioteca Ştiinţifica Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I.

Seturile de manuale vor fi livrate în conformitate cu Ordinul de înmatriculare, la prezentarea buletinului de identitate al studentului.

Adresa Bibliotecii:

str. Mălina Mică, 66, Blocul didactic nr. 2

 

Program:

28-30.08.2018        9.00 – 18.00

Administraţia Bibliotecii

***

ATENŢIE

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 06 – 17 august 2018.

***

ATENȚIE

Încheierea contractelor se va face în perioada 06-17 august 2018, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

***

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

 1. Buletinul de identitate (original şi copie)
 2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

***

Ceremonia oficială de înmatriculare la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul I de studii, va avea loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21), în data de 30 august 2018, ora 10:30.

***

Persoanele înmatriculate în anul de studii compensator urmează să se prezinte în data de 29 august 2018, ora 15:00, în Blocul didactic central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Prezenţa obligatorie, împreună cu părinţii.

***

 

 

***

***

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Medicină

30.100

Farmacie

30.500

Stomatologie

31.700

Optometrie

32.200

Asistenţă medicală generală

19.300

***

 Atenţie!

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

*** 

AVIZ

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2018 este stabilită în mărime de 50 lei.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • candidații cu grad de dizabilitate,

la prezentarea certificatelor corespunzătoare.

***

ATENŢIE

Conform pct. 18 al Instrucţiunii cu privire la personalizarea automată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţămîntul general din Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 189 din 15 martie 2016, “Actul de studii se semnează (cu descifrare nominală) de către directorul actual, directorul adjunct şi trei profesori – angajaţi din cadrul instituţiei de învăţămînt”

 ***

ATENŢIE

Ziua depunerii actelor nu influenţează concursul de admitere şi înmatricularea!

  

ВНИМАНИЕ

 День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление!

 

 ***

ATENŢIE!

Conform Dispoziţiei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 04/1-09/1827 din 6 iunie 2018, absolvenţii liceelor din raioanele de est  ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (Lista 1), precum și absolvenții originari din localităţile de est și zona de securitate care au urmat studiile în liceele situate în această zonă (Lista 2) participă în concurs la locurile cu destinaţie specială pentru candidaţii, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din localităţile de est şi mun. Bender.

 

Comisia de admitere

 

Lista 1

Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender,

care studiază după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

 

Nr

Instituţia de învăţământ

1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Tiraspol
2. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Bender
3. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari
4. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, or. Grigoriopol
5. Liceul Teoretic „Evrika”, or. Râbniţa

 

Lista 2

Lista localităţilor situate în zona de securitate

Anenii Noi Căuşeni Criuleni Dubăsari Floreşti Orhei Rezina Şoldăneşti Ştefan Vodă Mun. Chişinău
Calfa Copanca Criuleni Cocieri Japca Jora de Mijloc or. Rezina Alcedar Cioburciu Vadul lui Vodă
Calfa Nouă Chircăieşti Zolonceni Vasilievca Bursuc Jora de Jos Ciorna Curătura Purcari  
Delacău Hagimus Bălăbăneşti Corjova Napadova Jora de Sus Boşerniţa Climănăuţii de Jos Răscăieţi  
Gura Bâcului Fârlădeni Mălăieşti Coşniţa Sănătăuca Lopatna Horodişte Cot Talmaza  
Puhăceni Grădiniţa Mălăieştii-Noi Pohrebea   Mârţeşti Slobozia-Horodişte Poiana    
Roşcani Valea Verde Răculeşti Doroţcaia   Mârzaci Lalova Salcia    
Şerpeni Leuntea Bălăşeşti Holercani   Vâşcăuţi Ţîpova Vadul-Raşcov    
Speia Ursoaia Bălţata Mărcăuţi     Nistreni Socola    
Varniţa Tănătari Bălţata de Sus Molovata     Saharna Nouă      
Teliţa Cârnăţeni Boşcana Molovata Nouă     Saharna      
Hârbovăţ Plop-Ştiubei Mărdăreuca Oxentea     Buciuşca      
    Coşerniţa Pîrîta     Solonceni      
    Dubăsarii-Vechi Ustia     Tarasova      
    Jevreni              
    Oniţcani              
    Slobozia-Duşca              
    Corjova              

 

ATENŢIE!

 

Absolvenţii liceelor din localitățile de est şi din municipiul Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții, originari din localitățile de est şi zona de securitate, care au urmat studiile în liceele situate în această zona, pot participa şi la concursul pentru cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanţare bugetară.

 

Comisia de admitere

***

ATENŢIE

În conformitate cu art. 24 al Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr.485 din 18 aprilie 2018, absolvenţii școlii medii de cultură generală sunt obligaţi să urmeze un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat,  nu vor fi înmatriculate la anul I de studii la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 

ВНИМАНИЕ

Согласно постановлениям 24-й ст. Регламента Министерства Просвещения  РМ о приеме в высшие учебные заведения,  выпускники средних школ зачисляются на подготовительный курс, по окончании которого обязаны  сдать экзамены бакалавра и получить диплом бакалавра.

Лица, которые не сдадут экзамен бакалавра, не буду зачислены на первый курс обучения.
 

***

ATENŢIE

Absolvenții colegiilor, care nu dețin diplomă de bacalaureat, vor fi obligați să susțină examenele de bacalaureat cu obținerea diplomei până la finalizarea studiilor în facultate.

În caz contrar, ei nu vor putea primi diploma de studii superioare.
 

ВНИМАНИЕ

Выпускники колледжей, у которых нет диплома бакалавра, будут обязаны, до окончания обучения в Университете, сдать экзамены бакалавра и  получить диплом.

В противном случае, они не смогут получить диплом о высшем образовании.
 

***

ATENŢIE!

 

Candidaţii la admitere, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din Raioanele de Est şi mun. Bender, care nu dispun de Buletin de identitate al Republicii Moldova, vor fi admişi în concurs în baza Certificatului de naştere şi Paşaportului RMN.

Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta, în termen de până la 31 august 2018, buletinele de identitate eliberate la Serviciile eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncţionale din cadrul Agenţiei Servicii Publice.

Comisia de admitere

ВНИМАНИЕ!

Выпускники учебных заведений из районов Левобережья и города Бендер, у которых нет Удостоверения Личности Республики Молдова, будут допущены в конкурс при предъявлении Свидетельства о рождении и паспорта ПМР.

Вышеперечисленные кандидаты, если будут зачислены, должны до 31 августа 2018 года оформить удостоверения личности Республики Молдова.

Приемная комиссия

***

ATENȚIE

   • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi.
   • Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.
   • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

Extras din Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

***

Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

***