ATENŢIE

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 09 – 18 august 2017.

***

ATENȚIE

Încheierea contractelor se va face în perioada 09-18 august 2017, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:00, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

***

ATENȚIE

Încheierea contractelor şi plata taxei de studii se va face şi sâmbătă, 12 august 2017, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: 09:00 – 14:00.

***

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

 1. Buletinul de identitate (original şi copie)
 2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

***

Comunicat de presă al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova din 08 august 2017

***

***

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2017-2018, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.2 din 11 iulie 2017:

Facultatea

Mărimea taxei, lei

Medicină

28.800

Farmacie

29.200

Stomatologie

30.400

Optometrie

32.200

***

 Atenţie!

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

*** 

LIVRAREA SETURILOR DE MANUALE

În zilele de 28, 29 și 30 august 2017, Biblioteca Ştiinţifica Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I.

Seturile de manuale vor fi eliberate în conformitate cu Ordinul de înmatriculare, la prezentarea buletinului de identitate al studentului.

Adresa Bibliotecii:

str. Mălina Mică, 66, Blocul didactic nr. 2

 

Program:

28-30.08.2016        9.00 – 18.00

Administraţia Bibliotecii

***

CAZARE

Studenţii,  înmatriculaţi la anul I de studii, care necesită cazare în cămin, trebuie să se prezinte, pe 29 august 2017,  ora 830, la Blocul de studii Nr.2 (Blocul Farmaceutic) str. Mălina Mică 66, et.1.

Acte necesare

 • buletinul de identitate cu fişa de însoţire;

Actele care confirmă statutul social.

 • certificat despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familii cu trei şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
 • copia certificatului de invaliditate a studentului sau a părinţilor;
 • copia certificatului de deces al părinţilor;

***

Ceremonia oficială de înmatriculare la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul I de studii, va avea loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21), în data de 31 august 2017, ora 10:30.

 ***

Persoanele înmatriculate în anul de studii compensator urmează să se prezinte în data de 04 septembrie 2017, ora 15:00, în Blocul didactic central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Prezenţa obligatorie, împreună cu părinţii.

 ***

 

Planul de înmatriculare, locuri cu finanţare bugetară, 2017:

Facultatea Medicină – 370 locuri (25 locuri Raioane de Est)

Facultatea Medicină Preventivă  – 45 locuri (5 locuri Raioane de Est)

Optometrie– 10 locuri

 

          Planul de înmatriculare, locuri în bază de contract, 2017:

 

Facultatea Medicină – 75 locuri

Facultatea Farmacie – 90 locuri

Facultatea Stomatologie – 90 locuri

Optometrie– 10 locuri

Comisia de admitere

***

 

План приёма, места с бюджетным финансированием, 2017 г:

Лечебный факультет – 370 мест (25 для выпускников Левобережья)

Факультет Профилактической Медицины – 45 мест (5 для выпускников Левобережья)

Оптометрия – 10 мест

 

План приёма, места на контрактной основе, 2017 г:

Лечебный факультет – 75 мест

Фармацевтический факультет – 90 мест

Стоматологический факультет – 90 мест

Оптометрия – 10 мест

Приёмная комиссия

*** 

 

Actele pentru participare în concursul de admitere la USMF “Nicolae Testemiţanu” se pot depune până pe 31 iulie, inclusiv.

***

ATENŢIE

Conform pct. 18 al Instrucţiunii cu privire la personalizarea automată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţămîntul general din Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 189 din 15 martie 2016, “Actul de studii se semnează (cu descifrare nominală) de către directorul actual, directorul adjunct şi trei profesori – angajaţi din cadrul instituţiei de învăţămînt”

 ***

ATENŢIE

Ziua depunerii actelor nu influenţează concursul de admitere şi înmatricularea!

  

ВНИМАНИЕ

 День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление!

 

 ***

AVIZ

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2017 este stabilită în mărime de 50 lei.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • candidații cu grad de dizabilitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, al USMF „Nicolae Testemiţanu”,

la prezentarea certificatelor corespunzătoare.

***

ATENŢIE!

 

Candidaţii la admitere, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din Raioanele de Est şi mun. Bender, care nu dispun de Buletin de identitate al Republicii Moldova, vor fi admişi în concurs în baza Certificatului de naştere şi Paşaportului RMN.

Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta, în termen de până la 30 august 2017, buletinele de identitate eliberate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova.

Comisia de admitere

ВНИМАНИЕ!

Выпускники учебных заведений из районов Левобережья и города Бендер, у которых нет Удостоверения Личности Республики Молдова, будут допущены в конкурс при предъявлении Свидетельства о рождении и паспорта ПМР.

Вышеперечисленные кандидаты, если будут зачислены, должны до 30 августа 2017года оформить удостоверения личности Республики Молдова.

Приемная комиссия 

***

ATENŢIE

În conformitate cu art. 26 al Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr.272 din 02 mai 2017, absolvenţii școlii medii de cultură generală sunt obligaţi să urmeze un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat,  nu vor fi înmatriculate la anul I de studii la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 

ВНИМАНИЕ

Согласно постановлениям 26-й ст. Регламента Министерства Просвещения  РМ о приеме в высшие учебные заведения,  выпускники средних школ зачисляются на подготовительный курс, по окончании которого обязаны  сдать экзамены бакалавра и получить диплом бакалавра.

Лица, которые не сдадут экзамен бакалавра, не буду зачислены на первый курс обучения.
 

***

ATENŢIE

Absolvenții colegiilor, care nu dețin diplomă de bacalaureat, vor fi obligați să susțină examenele de bacalaureat cu obținerea diplomei până la finalizarea studiilor în facultate.

În caz contrar, ei nu vor putea primi diploma de studii superioare.
 

ВНИМАНИЕ

Выпускники колледжей, у которых нет диплома бакалавра, будут обязаны, до окончания обучения в Университете, сдать экзамены бакалавра и  получить диплом.

В противном случае, они не смогут получить диплом о высшем образовании.
 

***

ATENȚIE

 • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi.
 • Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.
 • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

Extras din Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

***

Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

***