Default Header Image

Întrebări frecvente

 
Când are loc depunerea actelor?

Depunerea on-line a cererilor de participare la concurs: 19 iulie – 30 iulie 2021

Anunţarea rezultatelor intermediare: 03 august 2021

Depunerea actelor în original: 04 august – 10 august 2021

Anunţarea rezultatelor finale: 12 august 2021

 
Cum se depune cererea? De unde iau cererea de participare la concurs?

La prima etapă dosarele se vor aplica on-line, utilizând platforma instituţională, destinată Admiterii-2021. Platforma se va deschide în prima zi de depunere a cererilor - 19 iulie.

Procesul de depunere a dosarului va include câțiva pași:

- crearea contului;

- introducerea datelor solicitate;

- atașarea copiilor scanate ale documentelor;

- trimiterea dosarului.

Completarea câmpurilor cu informaţia solicitată echivalează cu completarea cererii de participare la concurs, astfel nu este necesară îndeplinirea unui formular separat. Copiile scanate ale actelor vor fi încărcate și transmise prin intermediul platformei respective.

 

Pe care adresă de e-mail vor trebui expediate actele?

Copiile scanate ale actelor vor fi transmise prin intermediul platformei instituţionale, destinate Admiterii-2021. Actele transmise prin e-mail sau prin altă metodă nu vor fi acceptate.

 

Ce acte sunt necesare pentru participare la concursul de admitere?

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:

 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, depun certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

 • buletinul de identitate (pașaportul);

 • după caz - diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia din părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).

 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

Pentru înscriere la cota de 15% candidații vor anexa la dosar:

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);

 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;

 • livretul militar (pentru candidații, care au efectuat serviciul militar în termen);

Deținătorii diplomelor de studii superioare/ de licență, care au absolvit o specialitate din alt domeniu de studiu, decât „091 Sănătate” și nu au în suplimentul la actul de studii note la biologie, chimie, urmează să prezinte și actul de studii preuniversitar.

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original a actelor menționate mai sus la Universitate, în termenele de depunere stabilite. 

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în original, în termenele stabilite.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate mai sus, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

 
În ce format este necesar de scanat actele pentru concursul de admitere?

Se recomandă formatul .pdf sau .jpeg

 
Este necesar certificatul medical-tip (forma 086-e)?

Nu. Certificatul medical-tip a fost exclus din lista actelor necesare pentru participarea la concursul de admitere la USMF „Nioclae Testemițanu” pentru anul de studii 2021-2022, la fel și examinarea MRS.

 
Există examene de admitere?

Nu sunt examene sau probe de concurs. 

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei de concurs, metodologia de calcul a căreia este stipulată în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență și integrate (ciclul I şi II) la USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022 .

 
Câte locuri la studii bugetare sunt oferite pentru specialitatea Medicină/ Farmacie/ Stomatologie etc.?

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, ședința din 14 iulie 2021, planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2021-2022, constituie 455 locuri, inclusiv 25 locuri pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din unitățile teritorial-administrative din stânga Nistrului și mun. Bender.

Planul detaliat pe programe de studii va fi făcut public după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern respective.

 
Vor fi grupe cu instruire în limba rusă?

Grupe cu instruire în limba rusă pot fi planificate la specialităţile pentru care în planul de înmatriculare sunt prevăzute locuri pentru cel puţin două grupe academice. Totodată, grupele respective vor fi organizate doar în cazul înmatriculării unui număr suficient de studenţi, care vor solicita instruire în limba rusă.

În conformitate cu Decizia Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 3/1 din 30 august 2001, începând cu anul IV de studii instruirea în Universitate se desfășoară doar în limba română.

 
Care este media de trecere, pentru a ocupa un loc la studii bugetare/ în bază de contract?

Media care vă garantează un loc la studii bugetare nu o cunoaște nimeni până la anunțarea rezultatelor finale. Media diferă în fiecare an și de la o specialitate la alta. 

La întrebări de genul „cu media xx.xx pot intra la buget?” nu se va oferi răspuns.  

 
Care sunt condițiile de admitere pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din raioanele de est și or. Bender?

În primul rând, depinde ce instituţie de învățământ aţi absolvit.

Dacă sunteţi absolvent al unuia dintre liceele din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi deţineţi diplomă de bacalaureat, puteţi participa în concurs în baza diplomei respective. Vă puteţi înscrie la concurs la locurile cu finanţare bugetară, la cota de 15 la sută din numărul total de locuri şi concomitent, la concursul general de admitere, în limita planului de înmatriculare pentru fiecare specialitate. La fel, puteţi participa la concurs la locurile în bază de contract cu taxă de studii, în limita planului de înmatriculare.

Dacă sunteţi absolvent al instituțiilor de învățământ,din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, cu durata de 11 ani şi deţineţi atestat de studii medii de cultură generală, puteţi participa la concursul de admitere la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. Setul de acte este cel general, indicat în pct. 24 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi integrate (ciclul I şi II) la USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022 a cetățenilor Republicii Moldova.  

Notă: Nu este necesară traducerea actului de studii în limba română sau legalizarea acestuia.

Dacă veţi promova concursul de admitere și veţi fi înmatriculat, veţi urma un an de studii compensator, cu obligativitatea susținerii ulterioare a examenelor de bacalaureat, pentru a fi promovaţi la anul I de studii la specialitatea respectivă.

 
Sunt absolvent al colegiului de medicină din or. Bender/ or. Tiraspol. Pot participa la concursul de admitere?

Da, absolvenții colegiilor de medicină din or. Bender/ or. Tiraspol, la fel, pot participa la concursul de admitere, în condiţii similare cu toţi absolvenţii colegiilor de medicină.

Notă: Nu este necesară traducerea sau legalizarea diplomei de colegiu.

 
Este necesară traducerea în limba română a atestatelor și diplomelor de colegiu, eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de est?

Nu este necesară traducerea actului de studii în limba română sau legalizarea acestuia.

 
Pot participa la concursul de admitere în baza diplomei de colegiu de medicină, dacă nu deţin diplomă de bacalaureat? Voi fi nevoit să susţin examenele de bacalaureat pe parcursul studiilor?

Deținătorii diplomelor de studii profesionale de profil (colegii de medicină) pot participa la concursul de admitere în baza acesteia, indiferent dacă deţin sau nu diplomă de bacalaureat. Susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat nu este, la moment, o condiţie obligatorie pentru absolvirea USMF „Nicolae Testemiţanu”.

 
Există taxe pentru înscriere la concursul de admitere?

Da, taxa de înscriere la concursul de admitere constituie 100 lei şi se achită la depunerea actelor în original. Dacă nu veţi depune actele în original la USMF „Nicolae Testemiţanu”, taxa de înscriere la concursul de admitere nu se va percepe.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi: 

 • candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • candidații cu grad de dizabilitate sever şi accentuat,

     la prezentarea certificatelor corespunzătoare.

 
Care sunt taxele de instruire (suma contractelor)?

Mărimea taxelor de studii de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2021-2022, aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 19 mai 2021:

 • Programul de studii Medicină – 30 100 lei; 
 • Programul de studii Stomatologie – 33 100 lei;
 • Programul de studii Farmacie – 30 500 lei; 
 • Programul de studii Sănătate publică – 19 300 lei; 
 • Programul de studii Asistență medicală generală – 19 300 lei; 
 • Programul de studii Optometrie – 32 200 lei; 
 • Programul de studii Tehnologia radiologică – 32 200 lei
 
La completarea cererii  şi depunerea dosarului am indicat doar înscrierea la concurs la locurile bugetare. Nu am promovat concursul de admitere la locurile bugetare. Pot să solicit înmatricularea la locuri în bază de contract, deoarece media îmi permite?

Nu. Programele de studii (specialitățile de concurs) şi forma de finanţare se indică la depunerea dosarului. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la dosar.

Dacă la programul de studii respectiv vor rămâne locuri neacoperite, veţi putea participa la eventuala sesiune suplimentară de concurs.

 
În cererea de înscriere la concurs  am indicat programul de studii (specialitatea) „X” şi am promovat concursul. După anunţarea rezultatelor am văzut că media îmi permitea să promovez concursul la programul de studii (specialitatea) „Y”. Pot să mă transfer acum?

Nu. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la dosar. La fel, transferul candidaților, înmatriculați la anul întâi, de la un program de studii la altul, este interzis.

 
În cererea de înscriere la concurs am indicat câteva specialităţi, în ordinea „A, B, C”. Media de concurs este suficientă pentru promovarea concursului la oricare din specialităţi. În acest caz voi putea alege specialitatea după anunţarea rezultatelor?

Nu. Concursul de admitere se efectuează la programele de studii (specialităţile) indicate în cerere, în ordinea indicată în cerere. Astfel, dacă media va fi suficientă pentru promovarea concursului la primul program de studii indicat în cerere, la restul opțiunilor nu veţi participa la concurs.

 
Pot să mă înscriu la concurs doar la locurile în bază de contract?

Concursul la locurile prin contract cu taxă de studii se face din rândul candidaţilor la admitere, situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor. Astfel, dacă la specialitatea respectivă sunt oferite locuri cu finanţare de la bugetul de stat şi nu sunteţi deţinător al diplomei de studii superioare universitare sau de licenţă, care aţi beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, trebuie să Vă înscrieţi la concurs și la locurile bugetare.

 
Am promovat concursul la locurile în bază de contract. Pot refuza plata taxei de studii?

Da, puteți. Promovarea concursului la locurile în bază de contract nu Vă obligă să achitaţi taxa de studii. Puteţi refuza locul obţinut în rezultatul concursului de admitere. În acest caz nu veţi fi admis la studii, iar pe locul devenit vacant poate fi admis următorul candidat din lista de concurs.

 
Am depus dosarul on-line, la anunţarea rezultatelor intermediare nu m-am găsit în listele persoanelor, care au promovat concursul de admitere. Am depus originalele actelor în altă instituţie de învăţământ. După anunţarea rezultatelor concursului final, am observat că media de promovare este mai mică decât cea de la concursul intermediar, astfel media mea ar fi fost suficientă pentru a fi admis la studii. Pot prezenta originalele actelor pentru a fi înmatriculat?

Cu regret, nu puteți. Persoanele, care nu au depus originalele actelor în termenele stabilite, nu pot participa la concursul final de admitere.

Veţi putea participa la sesiunea suplimentară de admitere, în cazul anunţării acesteia, la programele de studii şi locurile rămase neacoperite.

 
Unde mă adresez, dacă am neclarități privind utilizarea platformei de înscriere on-line la concursul de admitere?

Call-centru, suport tehnic:

tel: 022-205-200, 032-205-200

e-mail: admitere2020@usmf.md