Default Header Image

Întrebări frecvente

 
Când are loc depunerea actelor?

Depunerea cererilor de participare la concurs: 24 iulie - 31 iulie 2023

Anunţarea rezultatelor intermediare: 01 august 2023, ora 19:00

Depunerea actelor în original: 02 august - 04 august 2023

Anunţarea rezultatelor finale: 07 august 2023

 
Cum se depune cererea? De unde iau cererea de participare la concurs?

Înscrierea la concursul de admitere se poate face atât cu prezență fizică, la sediul Comisiei de admitere, cât și on-line, utilizând platforma instituțională eadmitere.usmf.md sau e-admitere.usmf.md

În cazul înscrierii on-line, Dosarul de concurs se depune, utilizând platforma instituţională, destinată Admiterii-2023. Platforma se va deschide în prima zi de depunere a cererilor.

Procesul de depunere a dosarului va include câțiva pași:

- crearea contului;

- introducerea datelor solicitate;

- atașarea copiilor scanate ale documentelor;

- trimiterea dosarului.

Completarea câmpurilor cu informaţia solicitată echivalează cu completarea cererii de participare la concurs, astfel nu este necesară îndeplinirea unui formular separat. Copiile scanate ale actelor vor fi încărcate și transmise prin intermediul platformei respective.

În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs pe suport de hârtie. În acest caz cererea de înscriere la concurs se va completa nemijlocit la Comisia de admitere, iar la aceasta se vor anexa copiile documentelor, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original. Orarul de lucru: luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00.

 

Pe care adresă de e-mail vor trebui expediate actele, în cazul depunerii on-line a dosarului?

Copiile scanate ale actelor vor fi transmise prin intermediul platformei instituţionale, destinate Admiterii-2023. Actele transmise prin e-mail sau prin altă metodă nu vor fi acceptate.

 

Ce acte sunt necesare pentru participare la concursul de admitere?

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, depun certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

 • buletinul de identitate (pașaportul);

 • după caz - diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile (olimpiadele) republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii;
 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia din părinţi/bunei, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).

 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

Pentru înscriere la cota de 15% candidații vor anexa la dosar:

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului/ al părinţilor acestuia/ al copilului (copiilor) acestuia;

 • certificatul, eliberat de organele abilitate, care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu trei şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile cerficatelor de naștere ale copiilor candidatului (pentru candidații care au la întreținere trei și mai mulți copii);

 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;

 • livretul militar (pentru candidații, care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova);

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original a actelor menționate mai sus la Universitate, în termenele de depunere stabilite. 

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în original, în termenele stabilite.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate mai sus, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și ocopie a buletinului de identitate (pașaportului).

 
În ce format este necesar de scanat actele pentru concursul de admitere?

Se recomandă formatul .pdf sau .jpeg

 
Este necesar certificatul medical-tip (forma 086-e)?

Nu. Certificatul medical-tip a fost exclus din lista actelor necesare pentru participarea la concursul de admitere la USMF „Nioclae Testemițanu” pentru anul de studii 2023-2024, la fel și examinarea MRS.

 
Există examene de admitere?

Nu sunt examene sau probe de concurs. 

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei de concurs, metodologia de calcul a căreia este stipulată în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență și integrate la USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2023-2024.

 
Câte locuri la studii bugetare sunt oferite pentru specialitatea Medicină/ Farmacie/ Stomatologie etc.?

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, locuri bugetare, constituie:

Programul de studii Medicină – 440 locuri (inclusiv 21 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
Programul de studii Stomatologie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
Programul de studii Farmacie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
Programul de studii Asistenţă medicală generală – 10 locuri
Programul de studii Tehnologie radiologică – 10 locuri
Programul de studii Sănătate publică – 10 locuri
Programul de studii Optometrie – 5 locuri
Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare – 5 locuri.

 
Vor fi grupe cu instruire în limba rusă?

Grupe cu instruire în limba rusă pot fi planificate la programele de studii, pentru care în planul de înmatriculare sunt prevăzute locuri pentru cel puţin două grupe academice (Medicină, Stomatologie, Farmacie). Totodată, grupele respective vor fi organizate doar în cazul înmatriculării unui număr suficient de studenţi, care vor solicita instruire în limba rusă.

În conformitate cu Decizia Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 3/1 din 30 august 2001, începând cu anul IV de studii instruirea în Universitate se desfășoară doar în limba română.

 
Care este media de trecere, pentru a ocupa un loc la studii bugetare/ în bază de contract?

Media care vă garantează un loc la studii bugetare nu o cunoaște nimeni până la anunțarea rezultatelor finale. Media diferă în fiecare an și de la o specialitate la alta. 

La întrebări de genul „cu media xx.xx pot intra la buget?” nu se va oferi răspuns.  

 
Care sunt condițiile de admitere pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din raioanele de est și or. Bender?

În primul rând, depinde ce instituţie de învățământ aţi absolvit.

Dacă sunteţi absolvent al unuia dintre liceele din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi deţineţi diplomă de bacalaureat, puteţi participa în concurs în baza diplomei respective. Vă puteţi înscrie la concurs la locurile cu finanţare bugetară, la cota de 15 la sută din numărul total de locuri şi concomitent, la concursul general de admitere, în limita planului de înmatriculare pentru fiecare specialitate. La fel, puteţi participa la concurs la locurile în bază de contract cu taxă de studii, în limita planului de înmatriculare.

Dacă sunteţi absolvent al instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender cu durata de 11 ani şi deţineţi atestat de studii medii de cultură generală, puteţi participa la concursul de admitere la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați, inclusiv pe bază de contract cu taxă de studii, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Notă: Nu este necesară traducerea actului de studii în limba română sau legalizarea acestuia.

Dacă veţi promova concursul de admitere și veţi fi înmatriculat, veţi urma un an de studii compensator, cu obligativitatea susținerii ulterioare a examenelor de bacalaureat, pentru a fi promovaţi la anul I de studii la specialitatea respectivă.

 
Sunt absolvent al colegiului de medicină din or. Bender/ or. Tiraspol. Pot participa la concursul de admitere?

Da, absolvenții colegiilor de medicină din or. Bender/ or. Tiraspol, la fel pot participa la concursul de admitere, în condiţii similare cu toţi absolvenţii colegiilor de medicină.

Notă:

1. Nu este necesară traducerea sau legalizarea diplomei de colegiu.

2. Nu veți fi obligat(ă) să susțineți examenul de bacalaureat.

 
Este necesară traducerea în limba română a atestatelor și diplomelor de colegiu, eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de est?

Nu este necesară traducerea actului de studii în limba română sau legalizarea acestuia.

 
Pot participa la concursul de admitere în baza diplomei de colegiu de medicină, dacă nu deţin diplomă de bacalaureat? Voi fi nevoit să susţin examenele de bacalaureat pe parcursul studiilor?

Deținătorii diplomelor de studii profesionale de profil (colegii de medicină) pot participa la concursul de admitere în baza acesteia, indiferent dacă deţin sau nu diplomă de bacalaureat. Susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat nu este, la moment, o condiţie obligatorie pentru absolvirea USMF „Nicolae Testemiţanu”.

 
Există taxe pentru înscriere la concursul de admitere?

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

 
Care sunt taxele de instruire (suma contractelor)?

Mărimea taxelor de studii pe programe de studii pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2023-2024, aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu”:

 • Programul de studii Medicină – 32 200 lei; 
 • Programul de studii Stomatologie – 42 300 lei;
 • Programul de studii Farmacie – 30 500 lei; 
 • Programul de studii Sănătate publică – 19 300 lei; 
 • Programul de studii Asistență medicală generală – 19 300 lei; 
 • Programul de studii Optometrie – 32 200 lei; 
 • Programul de studii Tehnologia radiologică – 19 300 lei
 • Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare - 21 600 lei
 
La completarea cererii  şi depunerea dosarului am indicat doar înscrierea la concurs la locurile bugetare. Nu am promovat concursul de admitere la locurile bugetare. Pot să solicit înmatricularea la locuri în bază de contract, deoarece media îmi permite?

Nu. Programele de studii (specialitățile de concurs) şi forma de finanţare se indică la depunerea dosarului sau, conform procedurii, până în ultima zi de depunere a actelor. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la dosar.

Dacă la programul de studii respectiv vor rămâne locuri neacoperite, veţi putea participa la eventuala sesiune suplimentară de concurs.

 
 Cum pot modifica opțiunile de concurs, indicate în cererea depusă?

Dacă, după validarea dosarului, candidatul dorește să modifice opțiunile de concurs, acesta urmează să descarce cererea respectivă, să o completeze, semneze și să o trimită, scanată, pe adresa admiterea@usmf.md, până pe 31 iulie 2023, ora 16.00.

Solicitările trimise în alt mod (telefonic, mesaje text, viber etc.) sau mai târziu de ora 16.00, data de 31 iulie 2023, NU VOR FI EXAMINATE.

 
În cererea de înscriere la concurs  am indicat programul de studii (specialitatea) „X” şi am promovat concursul. După anunţarea rezultatelor am văzut că media îmi permitea să promovez concursul la programul de studii (specialitatea) „Y”. Pot să mă transfer acum?

Nu. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la dosar. La fel, transferul candidaților, înmatriculați la anul întâi, de la un program de studii la altul, este interzis.

 
În cererea de înscriere la concurs am indicat câteva specialităţi, în ordinea „A, B, C”. Media de concurs este suficientă pentru promovarea concursului la oricare din specialităţi. În acest caz voi putea alege specialitatea după anunţarea rezultatelor?

Nu. Concursul de admitere se efectuează la programele de studii (specialităţile) indicate în cerere, în ordinea indicată în cerere. Astfel, dacă media va fi suficientă pentru promovarea concursului la primul program de studii indicat în cerere, la restul opțiunilor nu veţi participa la concurs.

 
Pot să mă înscriu la concurs doar la locurile în bază de contract?

Concursul la locurile prin contract cu taxă de studii se face din rândul candidaţilor la admitere, situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor. Astfel, dacă la specialitatea respectivă sunt oferite locuri cu finanţare de la bugetul de stat şi nu sunteţi deţinător al diplomei de studii superioare universitare sau de licenţă, care aţi beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, trebuie să Vă înscrieţi la concurs și la locurile bugetare.

 
Am promovat concursul la locurile în bază de contract. Pot refuza plata taxei de studii?

Da, puteți. Promovarea concursului la locurile în bază de contract nu Vă obligă să achitaţi taxa de studii. Puteţi refuza locul obţinut în rezultatul concursului de admitere. În acest caz nu veţi fi admis la studii, iar pe locul devenit vacant poate fi admis următorul candidat din lista de concurs.

 
Am depus dosarul on-line, la anunţarea rezultatelor intermediare nu m-am găsit în listele persoanelor, care au promovat concursul de admitere. Am depus originalele actelor în altă instituţie de învăţământ. După anunţarea rezultatelor concursului final, am observat că media de promovare este mai mică decât cea de la concursul intermediar, astfel media mea ar fi fost suficientă pentru a fi admis la studii. Pot prezenta originalele actelor pentru a fi înmatriculat?

Cu regret, nu puteți. Persoanele, care nu au depus originalele actelor în termenele stabilite, nu pot participa la concursul final de admitere.

Veţi putea participa la sesiunea suplimentară de admitere, în cazul anunţării acesteia, la programele de studii şi locurile rămase neacoperite.
 
Unde mă adresez, dacă am neclarități privind utilizarea platformei de înscriere on-line la concursul de admitere?

Call-centru, suport tehnic (activ în perioada depunerii actelor):

tel: 022-205-200, 032-205-200

e-mail: suport.admitere@usmf.md