Default Header Image

Info înscriere on-line

Înscrierea la concursul de admitere în rezidențiat pentru anul de studii 2021-2022 se va face prin completarea cererii și depunerea dosarului pe platforma insistuțională.

https://erezidentiat.usmf.md/

 

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați:

+373 22 205 153; +373 22 242 391; +373 60 483 333

 
Când are loc depunerea actelor?

Depunerea on-line a cererilor de participare la concurs: 22 noiembrie - 26 noiembrie 2021

Anunţarea clasificărilor de concurs: 29 noiembrie 2021, ora 17:00, pe pagina web a Universității

Alegerea specialității, postului/locului : 01 decembrie - 06 decembrie 2021

Semnarea contractelor: 01 decembrie - 06 decembrie 2021

 
Cum se depune cererea? De unde iau cererea de participare la concurs?

Dosarele se vor aplica on-line, utilizând platforma instituţională, destinată Admiterii la studii de rezidențiat. Platforma se deschide în prima zi de depunere a cererilor - 22 noiembrie și se va închide pe 26 noiembrie.

Procesul de depunere a dosarului va include câțiva pași:

- crearea contului;

- introducerea datelor solicitate;

- atașarea copiilor scanate ale documentelor;

- trimiterea dosarului.

Completarea câmpurilor cu informaţia solicitată echivalează cu completarea cererii de participare la concurs, astfel nu este necesară îndeplinirea unui formular separat. Copiile scanate ale actelor vor fi încărcate și transmise prin intermediul platformei respective.

 

Pe care adresă de e-mail vor trebui expediate actele?

Copiile scanate ale actelor vor fi transmise prin intermediul platformei instituţionale, destinate Admiterii la studii de rezidențiat. Actele transmise prin e-mail sau prin altă metodă nu vor fi acceptate.

 

Ce acte sunt necesare pentru participare la concursul de admitere?

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:

- actul de studii și suplimentul acestuia (absolvenţii din România, promoţia anului admiterii, depun certificatul de studii cu notele examenului de licență şi foaia matricolă, urmând ca diploma de licență  și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior);

- buletinul de identitate;

- curriculum vitae model Europass;

- certificatul medical-tip (nr. 086), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripția medicală respectivă sau IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a Universității, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;

- copiile publicațiilor științifice, dacă este cazul;

- certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus, în vederea certificării și, suplimentar, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate.

 
În ce format este necesar de scanat actele pentru concursul de admitere?

Se recomandă formatul .pdf sau .jpeg

NB! Rugăm atașarea imaginilor de calitate, clare, lizibile, fără umbre de la telefon, fără obiecte înconjurătoare. Vă rugăm să evitați fotografii făcute pe genunchi sau pe bancă în parc.

 
La completarea câmpurilor pe platforma de admitere se solicită informația despre note. De unde le iau?

- Media generală pe anii de studii - reprezintă media notelor la disciplinele studiate timp de 6 ani. Este indicată în suplimentul la diplomă, imediat după media de promovare a anului VI de studii și nu este indicată în diploma propriu-zisă.

- Media examenului de licență - este media obținută în urma susținerii examenului de licență. Este indicată în suplimentul la diplomă și în diploma propriu-zisă sub numele „media examenelor de absolvire”.

- Media generală de licență - este media „finală” obținută la absolvirea studiilor. Este indicată în suplimentul la diplomă, fiind ultima notă prezentă, precum și în diploma propriu-zisă, sub numele „media generală”.

NB! Model valabil pentru diploma și suplimentul pentru absolvenții 2021.

Atenție! Nu confundați media generală pe anii de studii cu media generală de licență

 
Cum se calculează media de concurs? Care sunt disciplinele de profil pentru calcularea mediei de concurs?

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidențiat la IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022, aprobat prin ordinul MS RM, drept medie de concurs servește media generală pe anii de studii din suplimentul diplomei de licență.

 
La completarea câmpurilor pe platforma online nu găsesc unde pot introduce specialitatea dorită. De ce? Cum aleg specialitatea, la care voi concura?

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidențiat la IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022, aprobat prin ordinul MS RM, modalitatea de efectuarea a concursul de admitere este următoarea:

- candidații depun actele pentru înscriere la concursul de admitere în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, corespunzător celui absolvit (Medicină, Stomatologie, Farmacie, Medicină preventivă)

- pentru fiecare domeniu de formare profesională se alcătuiește o singură clasificare de concurs. În listele nominale ale clasificărilor de concurs candidații sunt trecuți în ordinea descrescătoare a mediei de concurs

- în ziua anunțată de Universitate, candidații se vor prezenta pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat. Alegerea se face conform clasificării de concurs, până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

 
Îmi doresc admiterea în rezidențiat la specialitatea „X”, dar la etapa de alegere a specialității toate posturile/locurile la specialitatea respectivă au fost selectate de candidați cu note mai mari. Ce fac?

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezdidențiat, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate. 

Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă toate posturile/locurile la specialitatea dorită în primul rând vor fi selectate de candidați cu note mai mari.

 
Cum voi afla poziția mea în lista de concurs?

Clasificările de concurs, pe domenii de formare profesională, cu listele nominale ale candidaților și mediile de concurs, vor fi făcute publice pe pagina web a Universității după finalizarea etapei de depunere a actelor pentru participare la concursul de admitere.

 
Am o notă foarte mare de concurs (mă includ în primii 5/10/20... candidați). Pot să vin oricând să aleg specialitatea dorită sau să trimit un email/mesaj SMS/Viber... etc cu indicarea specialității / postului dorit, pentru „rezervarea” acestuia?

Nu.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se va desfășura la data, ora și în locația stabilite de Universitate și anunțate în timp util pe pagina web a Universității.

Candidații sau împuterniciții acestora, care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, pierd drepturile oferite de concurs.