Default Header Image

Acte necesare

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere
 • actul de studii, cu anexa respectivă (suplimentul);
 • buletinul de identitate (pașaportul);
 • 4 fotografii 3x4 cm;
 • curriculum vitae model Europass;
 • declarație pe proprie răspundere
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • adeverință privind sursa de finanțare a studiilor realizate – buget sau contract cu taxă de studii, pentru toată perioada de studii, eliberată de instituția de învățământ superior absolvită (pentru candidaţii, care optează pentru studii superioare de master cu finanțare din buget);
 • certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

 

Pentru programul de master Management în sănătate publică suplimentar actelor menționate mai sus se vor prezenta:

 • scrisoare de motivare din partea candidatului (maxim 2 pagini);
 • adeverințe cu privire la perfecționări;
 • referință de la locul de muncă;
 • lista publicațiilor (opțional);
 • scrisoarea de garanție despre achitarea taxei de studii de către instituție (opțional);
 • copia diplomei (sau a unui act echivalent) de doctor în științe (opțional);
 • copia diplomei de master în domenii conexe sănătății publice (opțional);
 • certificate de participare la evenimente științifice și de instruire în ultimii cinci ani (opțional);
 • documente care atestă experiența internațională în domeniul sănătății publice (opțional).

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face atât cu prezență fizică, la sediul Comisiei de admitere, cât și prin depunerea electronică a dosarului de concurs.

Pentru programul de studii Management în sănătate publică dosarele de concurs se vor depune cu prezență fizică, la sediul Școlii de Management în Sănătate Publică.

 

Pentru înscrierea on-line la concurs, candidatul va completa cererea de înscriere la concursul de admitere și va depune la adresa de e-mail admiteremaster@usmf.md Dosarul de concurs, care va cuprinde actele scanate în format .pdf sau .jpeg

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, candidatul va depune la Comisia de admitere (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central) Dosarul de concurs pe suport de hârtie. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original. 

Orarul de lucru: luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00.

 

Depunerea în original a actelor la USMF „Nicolae Testemițanu” se poate face atât în prima perioadă de depunere a dosarului de concurs, cât și după afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, în termenele stabilite.

 

 
Lista specialităților/programelor de studii la ciclul I (licență), conform Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, absolvenții cărora pot participa la concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) la USMF „Nicolae Testemițanu”