MASTER(INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚI)

Informații pentru candidați

 
 Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de master - ciclul II

 

master2022_1

master2022_2

 

 
 Rezultatele concursului de admitere, sesiunea suplimentară, studii superioare de master - ciclul II

 

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 09 august – 19 august 2022 (inclusiv).

 

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

 

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat buletinul de identitate

 

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, la studii superioare de master (ciclul II), Tehnologii moleculare în sănătate:

- cu finanțare de la bugetul de stat - 1 loc

- pe bază de contract, cu taxă de studii - 2 locuri.

Actele pot fi depuse în perioada 09 august – 12 august, la Comisia de admitere; program de lucru – luni-vineri, orele 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii/acte

Anunțarea rezultatelor –  13 august 2022.

 

 

IMPORTANT!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, curriculum vitae, alte acte, după caz). 

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin, precum și

- vor achita taxa de participare în concursul de admitere în mărime de 100 lei.

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Depunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 04 august - 06 august (inclusiv). Programul de lucru: 09:00 - 17:00, pauza 13:00 - 14:00

Actele se depun în Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
 

 

Instrucțiune privind depunerea on-line a Dosarului de concurs

La concursul de admitere la studii superioare de master–ciclul II pot participa cetățenii Republicii Moldova – deținători ai diplomei de studii superioare de licență sau integrate sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor, absolvenți ai programelor de studii, conform anexei:

 
Lista specialităților/programelor de studii la ciclul I (licență), conform Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, absolvenții cărora pot participa la concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) la USMF „Nicolae Testemițanu”

Concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, se efectuează în baza mediei de concurs.

 

Pentru programele de studii Tehnologii moleculare în sănătate, Nutriție umană, Sănătate mintală publică și Optometrie clinică media de concurs va fi egală cu media generală de licență/diplomă, din suplimentul actului de studii.  În cazul în care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conţine informaţii privind media generală de licență/diplomă, media de concurs va fi egală cu media generală pe anii de studii.

 

Pentru programul de studii Management în sănătate publică media de concurs se va calcula în baza următoarei formule:

MC = 0,2SM + 0,3MM + 0,5MI, unde:

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată;

SM – nota evaluării scrisorii de motivare a candidatului;

MM – nota la testarea abilităților în managementul general;

MI – nota la interviu.

Testarea abilităților în managementul general constă dintr-o probă sub formă de test-grilă compusă din mai multe întrebări cu răspunsuri simple și multiple. Testarea abilităților în managementul general se va realiza în ziua de depunere a actelor, printr-o programare individuală prealabilă. Programarea pentru testare se va face la numărul de telefon (022) 205-205

Interviul constituie etapa în care au loc discuții verbale între membrii Comisiei de admitere și candidatul la studii de master, pentru testarea aptitudinilor de comunicare, cunoștințelor generale în management și competențelor profesionale. Interviul va fi realizat cu prezență fizică sau în format on-line, conform programării prealabile.

 

Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere și, obligatoriu, se fac publice prin afișare pe pagina web a Universității (usmf.md) și a Școlii de Management în Sănătate Publică (sph.md). În listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, comunicate oficial de Universitate.

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru programul de studii ales, prin depunerea în original, la Universitate, a actelor, în termenele de depunere stabilite.

Neprezentarea actelor în original, din vina candidatului, în termenele stabilite, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.