Default Header Image

Regulamentul de admitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare integrate (ciclul I şi II) şi de licenţă la USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2019-2020 a cetățenilor Republicii Moldova

RegulamentAdmitere_USMF_2019_Extras

    

Admiterea la Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (în continuare Universitate) se efectuează în bază de concurs şi are drept scop realizarea selecției candidaților pe criterii de cunoștințe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.

Concursul se organizează pe specialități/programe de studii – Medicină, Farmacie, Stomatologie, Sănătate Publică, Optometrie, Asistență medicală generală – în funcție de instituția preuniversitară absolvită şi sursa de finanțare, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii se efectuează după aceleași criterii ca şi admiterea la locurile cu finanțare bugetară.

La concursul de admitere pot participa cetățenii Republicii Moldova, care dețin diplomă de bacalaureat sau diplomă de studii profesionale, fie un act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Deţinătorii diplomei de studii profesionale pot participa la concursul de admitere la o specialitate din domeniul studiat.

La concursul de admitere pot participa cetățenii Republicii Moldova, deținători ai diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau ai actului de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Deținătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licență, care solicită domeniul corespunzător profilului specialității studiate în instituția de învățământ superior sau care solicită un alt domeniu decât profilul specialității studiate în instituția de învățământ superior participă la concursul de admitere în baza diplomei respective, concurând pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale.

Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Acei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat, nu vor fi promovate la anul I de studii la Universitate.

Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) şi reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare pot participa la concursul de admitere, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii. Naționalitatea candidaților respectivi se stabilește în baza copiei certificatului de naștere al unuia din părinți.

Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români), precum și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani, pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii; cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. Taxa de studii se va achita în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați numai la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la Universitate doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

 

Pentru înscriere la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

 • certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. Investigaţia suplimentară obligatorie, cu includere în certificatul medical – MRS;

 • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip pașaport;

 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);

 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;

 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) şi reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare;

 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o;

 • bonul de înscriere.

 

 Candidaţii la concurs vor prezenta personal:

¨       buletinul de identitate (paşaportul), în original şi 3 copii;

¨       livretul militar sau adeverinţa de premilitar (pentru persoanele supuse militar).

Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Cererile de înscriere la concursul de admitere la studii superioare de licență se completează în limba română.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

 

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua în baza următoarei formule:

MC = 0,3MEA + 0,25MD1 + 0,25MD2 + 0,2MD3, unde:

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;

MEA – media examenelor de absolvire;

MDi – nota medie la disciplina „i” de concurs din anexa la diploma de BAC.

i – numărul de ordine al disciplinei;

Disciplina nr.1 (D1) – Biologie;

Disciplina nr.2 (D2) – Chimie;

Disciplina nr.3 (D3) – Nota medie a două discipline – Limba şi literatura română şi Limba străină.

 

Concursul de admitere pentru deținătorii diplomelor de studii medii profesionale (colegiu) de medicină sau a diplomelor de studii superioare universitare/de licență de medicină, se va efectua în baza următoarei formule:

MC = 0,2MEA + 0,8MAS, unde:

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;

MEA – media examenelor de absolvire;

MAS – media ani de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

Informaţia privind rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere, cu indicarea mediilor de concurs, se va face publică prin afișare pe panoul de informaţii şi pe site-ul Universităţii în termene stabilite prin decizia Comisiei de admitere.

Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, comunicate oficial de Universitate.

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la una sau mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original la Universitate a actelor menționate în art. 22 al Regulamentului, în termenul stabilit.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în art. 22 în original, în termenele stabilite.

Neprezentarea actului de studii, în original, din vina candidatului, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Înmatricularea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.

Înmatricularea la locurile prin contract cu taxă de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.  Înmatricularea la specialităţi unde sunt doar locuri prin contract cu taxă de studii se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Se interzice transferul candidaților înmatriculați la anul întâi de la o specialitate la alta.

 

  

 

    Notă:

1.     În cazul evaluării cunoștințelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează:

 

Nota în sistemul de 5 puncte

3

4

5

Nota în sistemul de 10 puncte

5,5

7,5

9,5

Excepție constituie notele din Atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate și superioare cu distincție, care se vor înmulți cu coeficientul 2.

 

2.     În cazul evaluării cunoștințelor în scala de douăsprezece puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează: 

Nota în sistemul de 12 puncte

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota în sistemul de 10 puncte

5

5,62

6,24

6,86

7,48

8,10

8,72

9,34

10

 

 

IMPORTANT:

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la una sau mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original la Universitate a actelor menționate în art. 22 al Regulamentului, în termenul de depunere stabilit.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în art. 22 în original, în termenele stabilite.

Neprezentarea actului de studii, în original, din vina candidatului, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 

Vizualizați: Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2019 – 2020 (Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 362 din 05.04.2019)

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Program de lucru: luni - vineri 9:00 - 17:00, pauză 13:00-14:00

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 032 205 909

E-mail: admiterea@usmf.md