Default Header Image

Regulamentul de admitere

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi integrate (ciclul I şi II) la USMF "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova în anul universitar 2020-2021 a cetăţenilor Republicii Moldova (PDF)

EXTRAS DIN REGULAMENT: 

Admiterea la Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (în continuare Universitate) se efectuează în bază de concurs şi are drept scop realizarea selecției candidaților pe criterii de cunoștințe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.

Concursul se organizează pe specialități/programe de studii – Medicină, Farmacie, Stomatologie, Sănătate publică, Optometrie, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică – în funcție de instituția preuniversitară absolvită şi sursa de finanțare, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii se efectuează după aceleași criterii ca şi admiterea la locurile cu finanțare bugetară.

La concursul de admitere pot participa cetățenii Republicii Moldova, care dețin diplomă de bacalaureat sau diplomă de studii profesionale, fie un act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Deţinătorii diplomei de studii profesionale pot participa la concursul de admitere la o specialitate din domeniul studiat.

La concursul de admitere pot participa cetățenii Republicii Moldova, deținători ai diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau ai actului de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Deținătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licență, care solicită domeniul corespunzător profilului specialității studiate în instituția de învățământ superior sau care solicită un alt domeniu decât profilul specialității studiate în instituția de învățământ superior participă la concursul de admitere în baza diplomei respective, pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale.

Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat, nu vor fi promovate la anul I de studii la Universitate.

Reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare pot participa la concursul de admitere, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii. Țara de origine (Republica Moldova) a acestor persoane se stabilește în baza copiei certificatului de naștere al candidatului la studii sau al unuia dintre părinți.

Cetățenii Republicii Moldova, care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general (conform Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 28.11.2018), precum și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani, pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați numai la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la Universitate doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

 

Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa online cererea de înscriere la concursul de admitere și va depune online, prin intermediul platformei instituţionale,  la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte scanate:

 • actul de studii, cu anexa respectivă (certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • buletinul de identitate (pașaportul);
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • livretul militar (pentru candidații, care au efectuat serviciul militar în termen);
 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia din părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).
 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate în art. 22, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

 

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • rămaşi fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
 • ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • absolvenţii şcolilor din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea la cota stabilită în art. 14 se efectuează la solicitarea candidaților. Candidații din categoriile enumerate la art. 14 pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

 

În cererea de înscriere la concurs candidaţii vor menţiona specialităţile în ordinea preferinţei, tipul studiilor (cu finanţare de la buget sau cu taxă), limba de instruire după înmatriculare.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

 

Pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat media de concurs se va calcula în baza următoarei formule:

MC = 0,5NMG + 0,2MD1 + 0,2MD2 + 0,1MD3, unde:

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;

NMG – nota medie generală din Anexa la Diploma de bacalaureat;

MDi – nota medie la disciplina „i” de concurs din anexa la diploma de bacalaureat.

i – numărul de ordine al disciplinei;

Disciplina nr.1 (D1) – Biologie;

Disciplina nr.2 (D2) – Chimie;

Disciplina nr.3 (D3) – Nota medie a două discipline – Limba şi literatura română şi Limba străină.

Pentru deţinătorii diplomelor de studii medii profesionale şi diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită domeniul corespunzător profilului studiat în colegiu, centru de excelenţă sau instituţia de învățământ superior, concursul de admitere se va efectua în baza mediei generale diplomă/de licență.

În cazul în care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conţine informaţii privind media generală diplomă, media de concurs va fi egală cu media generală pe anii de studii.

Concursul de admitere pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală; pentru cetățenii Republicii Moldova, care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general (conform Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 28.11.2018), precum și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani, se va efectua în baza mediei notelor din anexa actului de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

 

Informaţia privind rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere, cu indicarea mediilor de concurs, se va face publică prin afișare pe pagina web a Universităţii.

Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, comunicate oficial de Universitate.

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original a actelor menționate în art. 22 la Universitate, în termenele de depunere stabilite.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în art. 22 în original, în termenele stabilite.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate în art. 22, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

Depunerea în original a actelor se va desfășura conform unui orar, cu accesul etapizat, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecție zilnică contra COVID-19 pentru tot personalul și candidații.

Depunerea actelor în original se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Neprezentarea actelor în original, din vina candidatului, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Înmatricularea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.

Înmatricularea la locurile prin contract cu taxă de studii se face din rândul candidaţilor la admitere, situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.

Se interzice transferul candidaților înmatriculați la anul întâi de la o specialitate la alta.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere pot fi depuse online de către candidați, la adresa de email admiterea@usmf.md, în decurs de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor intermediare sau finale pe pagina web a Universității.

 

Notă:

1.     În cazul evaluării cunoștințelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează:

 

Nota în sistemul de 5 puncte

3

4

5

Nota în sistemul de 10 puncte

5,5

7,5

9,5

Excepție constituie notele din Atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate și superioare cu distincție, care se vor înmulți cu coeficientul 2.

 

2.     În cazul evaluării cunoștințelor în scala de douăsprezece puncte, notele din actul de studii se vor echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează: 

Nota în sistemul de 12 puncte

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota în sistemul de 10 puncte

5

5,62

6,24

6,86

7,48

8,10

8,72

9,34

10

 

 

IMPORTANT:

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original la Universitate a actelor menționate în art. 22 al Regulamentului, în termenul de depunere stabilit.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în art. 22 în original, în termenele stabilite.

Neprezentarea actelor în original, din vina candidatului, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 

Vizualizați: Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 275 din 09.03.2020) 

 

Vizualizați: Circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la locurile cu finanțare bugetară destinate absolvenților instituțiilor de învățământ din raioanele de est ale Republicii Moldova din 21.07.2020

 

Comisia de admitere

 

Call-centru, suport tehnic privind depunerea on-line a actelor: 022-205-200, 032-205-200 

 

Comisia de admitere: Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Program de lucru: Luni - Sâmbătă 8:00-17:00, pauză 13:00-14:00