Default Header Image

Informaţii utile

Adunarea generală a medicilor rezidenți an. I va avea loc pe 13.10.2020, începând cu ora 10:00, în regim on-line, conform unui grafic prestabilit pe specialități.

Orarul adunării cu medicii/farmaciștii rezidenți an. I și link-urile pentru conectare

 

 

Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 793 din 26 august 2020 ”Cu privire la admiterea în rezidențiat în anul de studii 2020-2021”

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2020-2021

Concursul de admitere la studii prin rezidenţiat se organizează pe specialități, în funcție de sursa de finanțare și forma de concurs, în limita planurilor de înmatriculare aprobate.

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai facultăţilor de medicină/farmacie ale instituțiilor publice de învățământ superior de peste hotare, acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2020, precum şi absolvenţii promoţiilor 2018 şi 2019, care nu au fost înmatriculaţi anterior la studii prin rezidenţiat.

Pentru înscriere la concursul de admitere, candidatul va depune on-line, la Comisia de admitere în rezidenţiat, pe adresa de email admitere2020@usmf.md,  Dosarul de concurs, care va include următoarele acte scanate (format pdf): 

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. actul de studii și suplimentul acestuia;
 3. buletinul de identitate;
 4. curriculum vitae model Europass;
 5. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universității, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
 6. certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului 2020, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
 7. certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Dosarele pot fi trimise la Comisia de admitere de pe 14 septembrie 2020, ora 00:01, până la 18 septembrie 2020, ora 17:00. Dosarele trimise până la ora 00:01, 14 septembrie și după ora 17:00, 18 septembrie 2020, precum și cele transmise prin alte mijloace, decât cel menționat mai sus, nu vor fi examinate!

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus și, suplimentar, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin, trei copii ale buletinului de identitate și, după caz, copiile publicaţiilor ştiinţifice.

 

Planul de admitere la studii de rezidenţiat, pe bază de contract cu taxă de studii, pentru anul de studii 2020-2021

Nr.

Specialitatea

Dislocarea instruirii

Total

pe loc

Stomatologie

 1.  

Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

7

7

 1.  

Endodonţie

Chișinău

6

6

 1.  

Ortodonție

Chișinău

12

12

 1.  

Parodontologie

Chișinău

8

8

 1.  

Pedodonție

Chișinău

6

6

 1.  

Protetică dentară

Chișinău

12

12

Total

 

51

51

Farmacie

 1.  

Farmacie analitică

Chișinău

10

10

 1.  

Farmacie clinică

Chișinău

10

10

 1.  

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

11

11

 1.  

Tehnologie farmaceutică industrială

Chișinău

10

10

Total

 

41

41

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii de rezidențiat, anul 2020, este stabilită în mărime de 100 lei.

Taxa se va achita la etapa de încheiere a contractelor.

Orarul de selectare a posturilor și locului de instruire, conform specialităților

ATENȚIE!

Selectarea postului (pentru persoanele, care au promovat concursul pe post) și a locului de instruire (pentru specialitățile cu instruire în Chișinău și Bălți) se va efectua în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

Solicităm candidaților, care au promovat concursul pe post, să studieze Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr. 793 din 26 august 2020, pentru selectarea opțiunilor dorite. Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă postul dorit în primul rând va fi selectat de alt candidat, cu medie de concurs mai mare.

 

Comisia de admitere în rezidențiat

Tel.: +373 22 242 391, +373 22 205 153