Informații utile rezidențiat

Informaţii utile

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2023-2024

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 798 din 27.09.2023 și Planului de înmatriculare în bază de contract cu taxă de studii, aprobat la ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” din 03.10.2023

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți ai studiilor superioare integrate la programele de studii Medicină, Farmacie, Stomatologie și Medicină preventivă ale USMF „Nicolae Testemițanu” şi ale instituțiilor de învățământ superior medical/farmaceutic de peste hotare, acreditate în modul stabilit.

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 30 octombrie-04 noiembrie 2023, utilizând platforma instituțională erezidentiat.usmf.md

Pentru înscriere la concurs, candidatul, prin intermediul platformei instituționale, va completa cererea de înscriere și va depune  Dosarul de concurs, care va include următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

  1. actul de studii și suplimentul acestuia;
  2. buletinul de identitate în termen de valabilitate;
  3. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
  4. chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
  5. certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  6. certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate.

 

 
Când are loc depunerea actelor?

Depunerea on-line a cererilor de participare la concurs: 30 octombrie - 04 noiembrie 2023 (inclusiv)

Anunţarea clasificărilor de concurs: 

Alegerea specialității, postului/locului: 

Semnarea contractelor: 

 
Cum se depune cererea? De unde iau cererea de participare la concurs?
 
Pe care adresă de e-mail vor trebui expediate actele?
 
Ce acte sunt necesare pentru participare la concursul de admitere?
 
În ce format este necesar de scanat actele pentru concursul de admitere?
 
La completarea câmpurilor pe platforma de admitere se solicită informația despre note. De unde le iau?
 
Cum se calculează media de concurs? Care sunt disciplinele de profil pentru calcularea mediei de concurs?
 
La completarea câmpurilor pe platforma online nu găsesc unde pot introduce specialitatea dorită. De ce? Cum aleg specialitatea, la care voi concura?
 
Îmi doresc admiterea în rezidențiat la specialitatea „X”, dar la etapa de alegere a specialității toate posturile/locurile la specialitatea respectivă au fost selectate de candidați cu note mai mari. Ce fac?
 
Cum voi afla poziția mea în lista de concurs?
 
Am o notă foarte mare de concurs (mă includ în primii 5/10/20... candidați). Pot să vin oricând să aleg specialitatea dorită sau să trimit un email/mesaj SMS/Viber... etc cu indicarea specialității / postului dorit, pentru „rezervarea” acestuia?
 
 Care este diferența între rezidențiat pe post și pe loc? Ce este mai bine?