Informații utile rezidențiat

Informaţii utile

AVIZ

Adunarea generală a medicilor și farmaciștilor rezidenți, anul I (2022-2023) de studii, va avea loc pe 10 octombrie 2022, cu începere de la ora 16:00, în Sala Senatului din incinta Blocului didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, conform orarului de mai jos.

Prezența este obligatorie.

Interval orar

Specialitățile

16:00 – 16:55

Anestezie și terapie intensivă

Igienă

Chirurgie generală

Medicina muncii

Neurochirurgie

Microbiologie

Obstetrică și ginecologie

Nutriție și dietetică

Oftalmologie

Chirurgie dento-alveolară

Oncologie

Endodonție

Ortopedie și traumatologie

Ortodonție

Otorinolaringologie

Parodontologie

Urologie

Pedodonție

Epidemiologie

Protetică dentară

 

17:00 – 17:55

Alergologie și imunologie

Medicina legală

Anatomie patologică

Nefrologie

Boli infecțioase

Neonatologie

Cardiologie

Neurologie

Dermatovenerologie

Pediatrie

Endocrinologie

Pneumologie

Gastroenterologie

Psihiatrie

Hematologie

Radiologie și imagistică medicală

Medicină de familie

Reabilitare și medicină fizică

Medicină de laborator

Reumatologie

Medicină de urgență

Farmacie clinică

Medicina internă

Tehnologie farmaceutică industrială

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2022-2023

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 791 din 19.08.2022.

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai facultăţilor de medicină/farmacie ale instituțiilor publice de învățământ superior de peste hotare, acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia 2022, precum şi absolvenţii promoţiilor 2021 şi 2020, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 19-24 septembrie 2022. Pentru înscriere la concurs, candidatul, prin intermediul platformei instituționale, va completa cererea de înscriere la concursul de admitere și va depune  Dosarul de concurs, care va include următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

  1. actul de studii și suplimentul acestuia;
  2. buletinul de identitate;
  3. curriculum vitae model Europass;
  4. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
  5. copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;
  6. certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  7. certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii vor achita o taxă de înscriere la concurs, în mărime de 100 lei.

 

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus și, suplimentar, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate.

 

 
 Planul de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2022-2023

 

 
 Planul de admitere la studii de rezidenţiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru anul universitar 2022-2023

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii de rezidențiat, anul 2022, este stabilită în mărime de 100 lei.

 

Întrebări frecvente:

 
Când are loc depunerea actelor?

Depunerea on-line a cererilor de participare la concurs: 19 septembrie - 24 septembrie 2022 (inclusiv)

Anunţarea clasificărilor de concurs: 

Alegerea specialității, postului/locului: 

Semnarea contractelor: 

 
Cum se depune cererea? De unde iau cererea de participare la concurs?

Dosarele se vor aplica on-line, utilizând platforma instituţională, destinată Admiterii la studii de rezidențiat. Platforma se deschide în prima zi de depunere a cererilor - 19 septembrie și se va închide pe 24 septembrie.

Procesul de depunere a dosarului va include câțiva pași:

- crearea contului;

- introducerea datelor solicitate;

- atașarea copiilor scanate ale documentelor;

- trimiterea dosarului.

Completarea câmpurilor cu informaţia solicitată echivalează cu completarea cererii de participare la concurs, astfel nu este necesară îndeplinirea unui formular separat. Copiile scanate ale actelor vor fi încărcate și transmise prin intermediul platformei respective.

 
Pe care adresă de e-mail vor trebui expediate actele?

Copiile scanate ale actelor vor fi transmise prin intermediul platformei instituţionale, destinate Admiterii la studii de rezidențiat. Actele transmise prin e-mail sau prin altă metodă nu vor fi acceptate.

 
Ce acte sunt necesare pentru participare la concursul de admitere?

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:

- actul de studii și suplimentul acestuia (absolvenţii din România, promoţia anului admiterii, depun certificatul de studii cu notele examenului de licență şi foaia matricolă, urmând ca diploma de licență  și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior);

- buletinul de identitate;

- curriculum vitae model Europass;

- certificatul medical-tip (nr. 086), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripția medicală respectivă sau IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a Universității, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;

- copiile publicațiilor științifice, dacă este cazul;

- certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus, în vederea certificării și, suplimentar, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate.

 
În ce format este necesar de scanat actele pentru concursul de admitere?

Se recomandă formatul .pdf sau .jpeg

NB! Rugăm atașarea imaginilor de calitate, clare, lizibile, fără umbre de la telefon, fără obiecte înconjurătoare. Vă rugăm să evitați fotografii făcute pe genunchi sau pe bancă în parc.

 
La completarea câmpurilor pe platforma de admitere se solicită informația despre note. De unde le iau?

- Media generală pe anii de studii - reprezintă media notelor la disciplinele studiate timp de 6 ani. Este indicată în suplimentul la diplomă, imediat după media de promovare a anului VI de studii și nu este indicată în diploma propriu-zisă.

- Media examenului de licență - este media obținută în urma susținerii examenului de licență. Este indicată în suplimentul la diplomă și în diploma propriu-zisă sub numele „media examenelor de absolvire”.

- Media generală de licență - este media „finală” obținută la absolvirea studiilor. Este indicată în suplimentul la diplomă, fiind ultima notă prezentă, precum și în diploma propriu-zisă, sub numele „media generală”.

NB! Model valabil pentru diploma și suplimentul pentru absolvenții 2022.

Atenție! Nu confundați media generală pe anii de studii cu media generală de licență

 
Cum se calculează media de concurs? Care sunt disciplinele de profil pentru calcularea mediei de concurs?

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidențiat la IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2022-2023, aprobat prin ordinul MS RM, drept medie de concurs servește media generală de licență din suplimentul diplomei de licență.

 
La completarea câmpurilor pe platforma online nu găsesc unde pot introduce specialitatea dorită. De ce? Cum aleg specialitatea, la care voi concura?

Conform Regulamentului, modalitatea de efectuarea a concursul de admitere este următoarea:

- candidații depun actele pentru înscriere la concursul de admitere în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, corespunzător celui absolvit (Medicină, Stomatologie, Farmacie, Medicină preventivă)

- pentru fiecare domeniu de formare profesională se alcătuiește o singură clasificare de concurs. În listele nominale ale clasificărilor de concurs candidații sunt trecuți în ordinea descrescătoare a mediei de concurs

- în ziua anunțată de Universitate, candidații se vor prezenta pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat. Alegerea se face conform clasificării de concurs, până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

 
Îmi doresc admiterea în rezidențiat la specialitatea „X”, dar la etapa de alegere a specialității toate posturile/locurile la specialitatea respectivă au fost selectate de candidați cu note mai mari. Ce fac?

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezdidențiat, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate. 

Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă toate posturile/locurile la specialitatea dorită în primul rând vor fi selectate de candidați cu note mai mari.

 
Cum voi afla poziția mea în lista de concurs?

Clasificările de concurs, pe domenii de formare profesională, cu listele nominale ale candidaților și mediile de concurs, vor fi făcute publice pe pagina web a Universității după finalizarea etapei de depunere a actelor pentru participare la concursul de admitere.

 
Am o notă foarte mare de concurs (mă includ în primii 5/10/20... candidați). Pot să vin oricând să aleg specialitatea dorită sau să trimit un email/mesaj SMS/Viber... etc cu indicarea specialității / postului dorit, pentru „rezervarea” acestuia?

Nu.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se va desfășura la data, ora și în locația stabilite de Universitate și anunțate în timp util pe pagina web a Universității.

Candidații sau împuterniciții acestora, care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, pierd drepturile oferite de concurs.

 
 Care este diferența între rezidențiat pe post și pe loc? Ce este mai bine?

În cazul rezidențiatului pe post, la etapa de selectare candidatul își alege atât specialitatea, la care își va urma studiile, precum și postul de lucru, din lista celor puse la dispoziție de Ministerul Sănătății (vezi anexa 2 la Ordinul MS), unde va activa după absolvirea rezidențiatului, încheind un contract tripartit. Astfel, rezidentul din start își alege și cunoaște instituția medicală, unde va activa după absolvirea rezidențiatului.

În cazul rezidențiatului pe loc, candidatul selectează doar specialitatea, la care își va urma studiile. Locul de lucru va fi selectat după absolvirea rezidențiatului, în cadrul procedurii de repartizare, efectuată de Ministerul Sănătății, conform locurilor disponibile la acel moment.

Nu există o variantă „mai bună” sau „mai rea”, alegerea se face conform preferințelor proprii.

Comisia de admitere în rezidențiat

Tel.: +373 22 242 391, +373 22 205 153, +373 60 483 333