Default Header Image

Acte necesare

Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa online cererea de înscriere la concursul de admitere și va depune online, prin intermediul platformei instituţionale,  la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte scanate:

 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, pot depune certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • buletinul de identitate (paşaportul);
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane (în anul admiterii) sau internaţionale (în ultimii trei ani) la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în anul admiterii;

 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia din părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

 

La depunerea actelor în original, candidaţii la concurs vor prezenta suplimentar:

 • buletinul de identitate (paşaportul), în original şi 3 copii;

 • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin.

La depunerea actelor în original, candidații vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere.

 

Pentru înscriere la cota de 15% candidații vor anexa la dosar:

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);

 • diploma de bacalureat, pentru absolvenţii şcolilor din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

 • confirmarea apartenenţei la familii de romi (certificatul de naștere, cu indicarea etniei părinților);

 • livretul militar (pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen).

 

Candidaţii la admitere, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din Raioanele de Est şi mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile al Republicii Moldova, vor fi admişi în concurs în baza Certificatului de naştere şi Paşaportului RMN.

Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta buletinele de identitate eliberate la Serviciile eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncţionale din cadrul Agenţiei Servicii Publice.

 

Выпускники учебных заведений из районов Левобережья и города Бендер, у которых нет Удостоверения Личности Республики Молдова, будут допущены в конкурс при предъявлении Свидетельства о рождении и паспорта ПМР.

Вышеперечисленные кандидаты, если будут зачислены, должны будут оформить удостоверения личности Республики Молдова.

 

Notă:

Deținătorii diplomelor de studii superioare/ de licență, care au absolvit o specialitate din alt domeniu de studiu, decât „091 Sănătate” și nu au în suplimentul la actul de studii note la biologie, chimie, limba română sau limba străină, urmează să prezinte și actul de studii preuniversitar.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 060483333, 060295555, 062025555

E-mail: admiterea@usmf.md