Default Header Image

Acte necesare

Dosarul de concurs al candidatului va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, depun certificatul de studii cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • buletinul de identitate (paşaportul);
 • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin (se prezintă la depunerea actelor în original);

După caz, la dosar se vor anexa:

 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade (inclusiv școlare, raionale, municipale), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii;

 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia dintre părinţi/bunei, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta un certificat privind sursa de finanțare a studiilor realizate – buget sau contract cu taxă de studii, pentru toată perioada de studii, eliberat de instituția de învățământ superior absolvită.

 

ATENȚIE: în conformitate cu Ordinul MSMPS al RM și MECC al RM nr. 851/905 din 17 iulie 2019, certificatul medical-tip (nr. 086/e) a fost exclus din lista actelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior.

 


Candidații la admitere, care nu dispun de acte de identitate, emise de autoritățile Republicii Moldova, sunt admişi pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naștere, însoțit de un alt document cu fotografie (de exemplu pașaportul eliberat de autoritățile din stânga Nistrului). Aceste persoane, fiind înmatriculate la studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, își vor perfecta buletinele de identitate la Serviciile eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncționale din cadrul Agenției Servicii Publice, în termen de până la 31 august 2023.

 

La depunerea actelor în original, candidaţii la concurs vor prezenta suplimentar:

 • buletinul de identitate (paşaportul), în original şi o copie;

 • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin.

 

Pentru înscriere la cota de 15% candidații vor anexa la dosar:

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului/ al părinţilor acestuia/ al copilului acestuia;

 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu trei şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor (pentru candidaţii care au la întreținere trei şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi (certificatul de naștere, cu indicarea etniei părinților);

 • livretul militar (pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova).

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face atât cu prezență fizică, la sediul Comisiei de admitere, cât și on-line, utilizând platforma instituțională eadmitere.usmf.md sau e-admitere.usmf.md


Pentru înscrierea on-line la concurs, candidatul va completa cererea de înscriere la concursul de admitere, în format electronic și va depune la Comisia de admitere, prin intermediul platformei instituționale, Dosarul de concurs, care va cuprinde actele scanate în format .pdf sau .jpeg


În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs pe suport de hârtie.


În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, la cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.


Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului și de o altă persoană, pe bază de procură.

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: +373 22 205 153, +373 22 242 391, 060 483 333

E-mail: admiterea@usmf.md