Admitere 2021

Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa online cererea de înscriere la concursul de admitere și va depune online, prin intermediul platformei instituţionale,  la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte scanate:

 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, pot depune certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • buletinul de identitate (paşaportul);
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

 • copia certificatului de naştere al candidatului la studii sau al unuia din părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

 

ATENȚIE: în conformitate cu Ordinul MSMPS al RM și MECC al RM nr. 851/905 din 17 iulie 2019, certificatul medical-tip (nr. 086/e) a fost exclus din lista actelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior.

 


Candidații la admitere, absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate, emise de autoritățile Republicii Moldova, vor fi admişi pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naștere, însoțit de pașaportul eliberat de autoritățile din stânga Nistrului. Aceste persoane, fiind înmatriculate la studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, își vor perfecta buletinele de identitate la Serviciile eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncționale din cadrul Agenției Servicii Publice, în termen de până la 31 august 2021.

 

La depunerea actelor în original, candidaţii la concurs vor prezenta suplimentar:

 • buletinul de identitate (paşaportul), în original şi 3 copii;

 • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin.

La depunerea actelor în original, candidații vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere.

 

Pentru înscriere la cota de 15% candidații vor anexa la dosar:

 • adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară teritorială pentru candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia;

 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi (certificatul de naștere, cu indicarea etniei părinților);

 • livretul militar (pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova).

 

Notă:

Deținătorii diplomelor de studii superioare/ de licență, care au absolvit o specialitate din alt domeniu de studiu, decât „091 Sănătate” și nu au în suplimentul la actul de studii note la biologie, chimie, limba română sau limba străină, urmează să prezinte și actul de studii preuniversitar.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391

E-mail: admiterea@usmf.md