Default Header Image

Informații pentru candidații la studii

 

 Ziua depunerii actelor nu influențează concursul de admitere și înmatricularea!

 

 День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление!

Deţinătorii diplomei de studii profesionale pot participa la concursul de admitere la o specialitate din domeniul studiat.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la Universitate doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
 

În conformitate cu art. 23 al Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 362 din 05 aprilie 2019, absolvenții școlii medii de cultură generală, care vor promova concursul de admitere și vor fi înmatriculați, sunt obligați să urmeze un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Persoanele, care nu vor susține examenele de bacalaureat,  nu vor fi înmatriculate la anul I de studii la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 

 

Согласно постановлениям 23-й ст. Регламента Министерства Просвещения  РМ о приеме в высшие учебные заведения,  выпускники средних школ зачисляются на подготовительный курс, по окончании которого обязаны  сдать экзамены бакалавра и получить диплом бакалавра.

Лица, которые не сдадут экзамен бакалавра, не буду зачислены на первый курс обучения.

 

 

 

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

  • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi. Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.

  • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

 

Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Program de lucru:

  - luni - vineri 9:00 - 17:00, pauză 13:00-14:00

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 032 205 909

E-mail: admiterea@usmf.md