INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII LA STUDII

Informații pentru candidații la studii

CEREMONIA OFICIALĂ DE ÎNMATRICULARE

Ceremonia oficială de înmatriculare la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul I de studii, va avea loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21), în data de 01 septembrie 2022, ora 10:30.

INFORMAȚIE PENTRU STUDENȚII ADMIȘI LA ANUL DE STUDII COMPENSATOR

Adunarea generală cu studenții admiși la anul de studii compensator va avea loc pe data de 01 septembrie 2022, ora 14:00, în Blocul Didactic Central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Este obligatorie prezența și a unui părinte.

Cazarea în cămine a studenților anului I se va efectua pe data de 29 si 30 august 2022, conform bonului de achitare care va fi transmis, în perioada 25-28 august, în poșta electronică, indicată la depunerea dosarului de admitere.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la poșta electronică asr@usmf.md

Biblioteca Ştiinţifica Medicală IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I în zilele de 29 și 30 august 2022.

Seturile de manuale vor fi livrate, în baza buletinului de identitate, conform ordinului de înmatriculare.

Adresa Bibliotecii: str. Malina Mică 66, Blocul Didactic nr. 2

Program: 9.00 – 18.00

Cerere de modificare a opțiunilor de concurs

Pentru modificarea, după validarea dosarului, a opțiunilor de concurs (inclusiv solicitarea de înscriere la concurs la locurile în bază de contract), cererea respectivă urmează a fi descărcată, completată, semnată, scanată și trimisă la adresa admitere2022@usmf.md, până pe 02 august 2022, ora 16.00

 

 Ziua depunerii actelor nu influențează concursul de admitere și înmatricularea!

 

 День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление!

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei de bacalaureat, diplomei de studii profesionale în domeniul studiat și deținătorii diplomei de studii superioare universitare/de licență sau ai unui act echivalent de studii, obținut în instituții de învățământ în străinătate și recunoscut în conformitate cu prevederile pct. 13 și 14 ale Regulamentului de admitere.

Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală, pot participa la concursul de admitere la locurile cu destinație specială pentru această categorie de candidați, inclusiv pe bază de contract cu taxă de studii, în limita planurilor de înmatriculare, aprobate în modul stabilit. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator, cu susținerea obligatorie a examenelor de bacalaureat la finele acestui an. Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat, nu vor fi promovate la anul I de studii la Universitate.

Reprezentanţii diasporei moldoveneşti, absolvenți ai instituțiilor de învățământ general de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii. Țara de origine (Republica Moldova) a acestor persoane se stabilește în baza buletinului, certificatului de naștere al candidatului la studii sau al unuia dintre părinți.

Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii, obținute în instituțiile de învățământ din statele semnatare a Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către USMF „Nicolae Testemițanu”, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 193/2020 cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii obținute în străinătate pentru admitere la studii în învățământul superior.

Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii, obținute în instituțiile de învățământ din alte state, decât cele semnatare a Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat media de concurs se va calcula în baza următoarei formule:

MC = 0,4MEB + 0,3NMG + 0,3MD1, unde:

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată;

MEB – nota medie a examenelor de bacalaureat;

NMG – nota medie generală din Anexa la Diploma de bacalaureat;

MD1 – nota medie a două discipline din Anexa la diploma de bacalaureat – Biologie şi Chimie.

Pentru deţinătorii diplomelor de studii medii profesionale şi diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită domeniul corespunzător profilului studiat în colegiu, centru de excelenţă sau instituţia de învățământ superior, concursul de admitere se va efectua în baza mediei generale diplomă/de licență. În cazul în care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conţine informaţii privind media generală diplomă, media de concurs va fi egală cu media generală pe anii de studii.

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită un alt domeniu decât profilul specialităţii studiat în instituţia de învățământ superior, se va efectua în baza mediei generale diplomă/de licență.

Deţinătorii diplomei de studii profesionale pot participa la concursul de admitere la o specialitate din domeniul studiat.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la Universitate doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face atât cu prezență fizică, la sediul Comisiei de admitere, cât și on-line, utilizând platforma instituțională eadmitere.usmf.md sau e-admitere.usmf.md

Pentru înscrierea on-line la concurs, candidatul va completa cererea de înscriere la concursul de admitere, în format electronic și va depune la Comisia de admitere, prin intermediul platformei menționate, Dosarul de concurs, care va cuprinde actele scanate în format .pdf sau .jpeg

În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs pe suport de hârtie. Orarul de lucru: luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00.

În cazul înscrierii la concurs cu prezență fizică, la cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor necesare, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Depunerea în original a actelor la USMF „Nicolae Testemițanu” se poate face atât în prima perioadă de depunere a dosarului de concurs, cât și după afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, în termenele stabilite.

După expirarea termenului de înscriere la concurs candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
 

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

  • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi. Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.

  • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

 

Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 

Mai multe detalii găsiți în ediția specială a ziarului universitar „Medicus” - Admitere-2022.

 

Call-centru, suport tehnic privind depunerea on-line a actelor: 022-205-200, 032-205-200 (activ în perioada depunerii actelor)

 

Comisia de admitere: Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Comisia de admitere